Projekt unijny

Nazwa Projektu: Rozwój Inteligentnego Monitoringu Bezpieczeństwa Obiektów szansą na wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 2 871 890,50 PLN, w tym wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2 744 850,00 PLN.

Planowane efekty: Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac, które przyczynią się do zdobycia nowej wiedzy z obszaru bezpieczeństwa, pozycjonowania i identyfikacji, oraz wiedzy niezbędnej do określenia warunków technologicznych i wytycznych specyficznych dla danej branży do zaoferowania nowej Platformy IMBO oraz usług w obszarze bezpieczeństwa i udzielania informacji o statusie obiektów i monitorowanych osób.

Efekt końcowy Projektu pozwoli na podwyższenie bezpieczeństwa wykorzystywanej infrastruktury, zwiększenie dostępności do informacji oraz podwyższenie bezpieczeństwa chronionych obiektów oraz przyczyni się do możliwości świadczenia nowych usług i tym samym wypełnienia niszy rozwojowej i wypracowania innowacji z wykorzystaniem idei definiowanej określeniem „Internet rzeczy ”.

Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych ujętych w proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych dotyczących usługi podnoszącej poziom bezpieczeństwa w szczególności w budynkach użyteczności publicznej (rezultatem będzie przygotowanie do wdrożenia usługi podmiotom sektora medycznego, kulturalnego, obronnego, sektora finansów publicznych, itp.).

Reasumując główne założenie dla Projektu to zaoferować użytkownikowi rozwiązanie integrujące sygnały z różnych systemów w połączeniu z monitorowaniem i dystrybucją sygnałów o osobach i obiektach.

Cele szczegółowe:

Planowane jest opracowanie Platformy Technologicznej IMBO składającej się min z:

1.       urządzenia integrującego różne sygnały z różnego rodzaju sensorów pasywnych i aktywnych typu BICON, RFID itp.) oraz podsystemów i udostępniającego informacje do systemów współpracujących

2.       Narzędzia o funkcjonalnościach:

2.1.    Integracji, wymiany i zarządzania informacjami i sygnałami pomiędzy urządzeniami/sensorami a systemami,

2.2.    Monitoringu alertów, zbierania alertów i identyfikacyjnych informacji o rodzaju zdarzenia oraz wyświetlenia tych informacji we własnym środowisku graficznym,

2.3.    Pozycjonowania osób i/lub obiektów w budynkach i poza nimi

3.       Mobilnej Aplikacji Klienckiej o funkcjonalnościach:

3.1.    Wizualizacja statusów

3.2.    Wizualizacja alertów

4.       Wytworzona Platforma IMBO będzie posiadała mechanizmy umożliwiające integrację z następującymi rodzajami rozwiązań zewnętrznych:

4.1.    Wybranym podsystemem alarmowym

4.2.    Wybranym podsystemem przeciwpożarowym

4.3.    Wybranym podsystemem identyfikacji osoby, na podstawie danych biometrycznych i/lub kart identyfikacyjnych, przypisanych do danej osoby

4.4.    Wybranym podsystemem rejestracji czasu aktywności osoby

4.5.    Wybranym podsystemem monitorowania infrastruktury informatycznej i technicznej

Harmonogram:

1.       Termin rozpoczęcia Projektu: 01-10-2017

2.       Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 30-10-2019

3.       Zakończenie finansowe realizacji Projektu: 30-10-2019