Produkcja oprogramowania

Witamy w Medcore Sp. z o.o. Produkcja oprogramowania

Produkcja dedykowanego oprogramowania na zamówienie

Oprogramowanie na zamówienie jest przeznaczone dla szpitali o specjalnym zapotrzebowaniu na informację i tworzone głównie do obsługi strategicznych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Systemy dedykowane, jako unikalne i innowacyjne, znacznie przewyższają gotowe rozwiązania swoją funkcjonalnością i wydajnością. Mimo postępującej standaryzacji i unifikacji, istotne jest zachowanie wyjątkowości i dostosowanie proponowanych rozwiązań do indywidualnych wymagań każdego klienta.

Medcore - jako producent oprogramowania - projektuje, wdraża, integruje i utrzymuje unikalne oraz innowacyjne rozwiązania informatyczne, oparte na własnych produktach. Uwzględniają one dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów i są konstruowane w oparciu o zewnętrzne, ogólne spojrzenie ekspertów rynku oraz głęboką wiedzę technologiczną.

Medcore posiada kompetencje niezbędne do tworzenia złożonych, dedykowanych systemów informatycznych:

 • wykwalifikowaną i kompetentną kadrę, w szczególności liczny zespół specjalistów zajmujących się produkcją i rozwojem oprogramowania
 • doświadczenie w wykorzystywaniu najnowszych oraz różnorodnych technologii informatycznych (narzędzi programowania, baz i hurtowni danych)
 • nowoczesną metodykę inżynierii oprogramowania
 • w oparciu o kompetencje i sposób działania firma oferuje klientom pomoc w znalezieniu optymalnych rozwiązań informatycznych, które pozwolą im:
  • zautomatyzować aktualne i ważne procesy
  • poprawić wymianę informacji w organizacji i jej komunikację z otoczeniem
  • wyeliminować zbędne koszty.

Medcore ma duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji bazodanowych oraz systemów, które uzupełniają i konsolidują istniejące rozwiązania informatyczne. Wdrożone oprogramowanie na zamówienie jest intuicyjne w obsłudze, stabilne, a jednocześnie bezpieczne i łatwo skalowalne wraz z rozwojem organizacji klienta. Rozwiązania Medcore znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach ochrony zdrowia, a szpitalom pozwalają na elastyczne dopasowanie się do szybko zmieniającego się rynku. Są to także rozwiązania otwarte na przyszłość - gdy wzrastają potrzeby klienta, Medcore uzupełnia lub modernizuje istniejące systemy.

Generowanie, opracowywanie założeń, zarządzanie i udział w realizacji projektów

Medcore prowadzi prace badawczo-rozwojowe finansowane ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i/lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które pozwalają na tworzenie własnych aplikacji spełniających najwyższe wymagania funkcjonalne oraz standardy bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Od czerwca 2013 firma Medcore jako członek konsorcjum (konsorcjant komercyjny) uczestniczy w realizacji następujących projektów wybranych do finasowania w wyniku przeprowadzenia:

konkursu na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa 7/2015:

 • Lider Konsorcjum Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania, konsorcjant komercyjny Medcore Sp. z o.o. - projekt pt. "Wysokospecjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej RP oraz w jednostkach organizacyjnych KSGR”, Gestor: Państwowa Straż Pożarna, MAiC, RCB, administracja rządowa i samorządowa, Umowa nr DOB-BIO7/11/02/2015.

konkursu na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa 6/2014:

 • Lider Konsorcjum Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, konsorcjant komercyjny Medcore Sp. z o.o. - projekt pt. "System gromadzenia i generowania informacji na potrzeby analizy kryminalnej i koordynacji działań w Straży Granicznej”, Gestor Straż Graniczna, Umowa nr DOB-BIO6/08/129/2014.
 • Lider Konsorcjum Instytutem Włókiennictwa, konsorcjant komercyjny Medcore Sp. z o.o., pozostali konsorcjanci: Politechnika Warszawska, tytuł projektu „Badania antropometryczne funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych” – Gestor Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Umowa nr DOB-BIO6/20/74/2014.

konkursu na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa 4/2013:

 • Lider Konsorcjum Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy, konsorcjant komercyjny Medcore Sp. z o.o. pozostali konsorcjanci: JAS technologie Sp. z o.o., - projekt pt. "Informatyczny system zarządzania zasobami częstotliwości oraz planowania i ewidencji sieci radiowych dla potrzeb służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych”, Gestor Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Umowa nr DOBR/BIO4/061/13197/2013.
 • Lider Konsorcjum Instytut Nauk Prawnych PAN, konsorcjant komercyjny Medcore Sp. z o.o., pozostali konsorcjanci: Uniwersytet w Białymstoku, tytuł projektu „SIC - Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi” – Gestor Straż Graniczna, Umowa nr DOBR/BIO4/055/13127/2013.  

konkursu na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa 3/2012:

 • Lider Konsorcjum Szkoła Główna Służby Pożarniczej, konsorcjant komercyjny Medcore Sp. z o.o. pozostali konsorcjanci: Politechnika Warszawska, Akademia Obrony Narodowej i CNBOP, - projekt pt. "Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP”, Gestor Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Umowa nr OO77/R/ID3/2013/03.
 • Lider Konsorcjum Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, konsorcjant komercyjny Medcore Sp. z o.o., tytuł projektu „Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców” – Gestor Straż Graniczna, Umowa nr OOl8/R/ID2/2013/03.

Poza tym firma Medcore w latach 2007-2011 uczestniczyła jako Podwykonawca w wielu projektach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanych wspólnie z polskimi uczelniami, m.in.: 

 • Lider Konsorcjum Akademia Obrony Narodowej - projekt pt. "Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi". Projekt nr OR00003209.
 • Lider Konsorcjum Akademia Obrony Narodowej oraz Wojskowy Instytut Łączności - projekt pt. „Efektywne mechanizmy bezpieczeństwa i wymiany danych w procesach reagowania kryzysowego i akcjach ratowniczych”. Nr OR00014311.
 • Lider Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa z Kielc - projekt pt. "System monitorowania zasobów medycznych dla ratownictwa zintegrowanego i systemu powiadamiania ratunkowego podczas działań rutynowych oraz na potrzeby zarządzania kryzysowego w państwie". Nr OR00014009.
 • Lider Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych projekt pt. "Opracowanie technologii obrazowania 3D dla platform bezzałogowych wraz z analizą i identyfikacją obiektów". Nr OR00004908.

Dodatkowo pracownicy firmy Medcore uczestniczyli w realizacji

 • projektu badawczo-rozwojowego pt. "Opracowanie systemu regionalnego wielospecjalistycznej opieki nad pacjentem w oparciu o sieć telemedyczną" noszącego Nr R13 012 01. realizowanego przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Jako Przedstawiciel Podwykonawcy - firmy Sygnity S.A. odpowiedzialny za opracowanie i zrealizowanie części, którego celem było instalacja i uruchomienie medycznych systemów informatycznych wchodzących w skład regionalnego systemu wielospecjalistycznej opieki nad pacjentem w oparciu o konsultacyjną sieć telemedyczną łączącą Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN z siedmioma Szpitalami zlokalizowanymi na terenie województwa mazowieckiego.

 Kompetencje związane z udziałem w organizacji i realizacji projektów realizowanych z różnych źródeł inwestycyjnych to:

ogólne:

 • współpraca z wieloma instytucjami (na szczeblu krajowym i regionalnym) podmiotami, uczelniami i osobami działających w obszarach:
  • ochrony zdrowia
  • ratownictwa medycznego
  • zarządzania kryzysowego
  • ratownictwa (koordynowanego przez PSP)
  • straży granicznej
  • technologii informatycznych

na etapie przygotowania wniosku, min.:

 • koordynacja prac mających na celu wypracowanie założeń i przedmiotu projektu,
 • organizacja prac mających na celu opracowanie wniosku,
 • wsparcie w przygotowaniu wniosku przez innych konsorcjantów
 • efektywne pod kątem rozliczenia i efektu końcowego zbudowanie zadań i kosztorysów w projekcie

podczas realizacji wniosku, min.:

 • wykonanie produktów i usług projektu
 • wsparcie w zarządzaniu projektem
 • budowa laboratoriów testowych
 • wparcie w efektywnym i bezproblemowym rozliczeniu wniosku
 • dysponowanie:
  • wieloma wzorami dokumentów
  • praktykami związanymi z efektywnym wydatkowaniem środków w projekcie.