Historia

2006

powstanie w Warszawie spółki Polskie Sieci Telemedyczne Spółka z o. o.

10 maja 2006 r. w Warszawie aktem notarialnym Nr 2575/2006 zawiązano spółkę pod nazwą Polskie Sieci Telemedyczne Sp. z o. o.. W dniu 10 sierpnia 2006 r. spółka została wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do KRS pod Nr 0000261877, siedziba spółki: ul. Włodarzewska 57B/16, 02-384 Warszawa, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 7010032790.

Polskie Sieci Telemedyczne sp. z o.o. była jedną z pierwszych firm na polskim rynku, która oferowała najwyższej klasy usługi w zakresie telemedycyny dla szpitali polskich i zagranicznych. Firma zapewniała głównie obsługę radiologiczną dla ośrodków, w których brakowało specjalistów w dziedzinie radiologii, także w trakcie dyżurów nocnych, weekendowych i świątecznych. Umożliwiało to sprawne funkcjonowanie szpitali przez cały czas, w połączeniu z efektywnością ekonomiczną. Firma umożliwiała również korzystanie z konsultacji ekspertów w różnych podspecjalizacjach radiologicznych np. neuroradiologii, badań naczyniowych etc. Działalność firmy oparta była na pionierskich doświadczeniach w zakresie wdrażania i funkcjonowania systemów telemedycznych zrealizowanych w ośrodkach akademickich. Z firmą związani byli najwyższej klasy specjaliści w dziedzinie radiologii z doświadczeniem w pracy w czołowych ośrodkach akademickich w kraju i za granicą.

2007

działania Zarządu spółki Polskie Sieci Telemedyczne sp. z o.o. mające na celu pozyskanie nowych kontraktów ze szpitalami.

2008

zmiana nazwy spółki Polskie Sieci Telemedyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Medcore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz znaczne rozszerzenie zakresu działalności.

W dniu 04 lipca 2008 r. oraz 20 października 2008 r. nastąpiła sprzedaż udziałów przez dotychczasowych wspólników spółki Polskie Sieci Telemedyczne Sp. z o.o., na rzecz Krzysztofa Sell i Wioletty Sell.

Dnia 6 listopada 2008 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Wspólników Spółki Polskie Sieci Telemedyczne Sp. z o.o., na którym dokonano zmiany umowy spółki.

Główne zmiany w umowie to:

  • Zmianie uległa nazwa, pod którą spółka będzie prowadzić działalność na Medcore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Znacznemu rozszerzeniu uległ zakres prowadzonej działalności.
  • W wyniku sprzedaży udziałów, wspólnikami spółki zostali Krzysztof Sell i Wioletta Sell.

Na podstawie uchwały wspólników został powołany zarząd Spółki, Krzysztof Sell został Prezesem Zarządu, a Wioletta Sell Członkiem Zarządu. W roku 2008 Zarząd przeprowadzał zmiany organizacyjne.

2009

udział spółki w przetargach dotyczących outsourcingu usług IT ogłaszanych przez placówki służby zdrowia i pozyskanie nowych kontraktów.

Na podstawie zawartego porozumienia z firmą Selltech Krzysztof Sell od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 następuje sukcesywne przejmowanie pracowników, a także zaplecza technicznego oraz wyposażenia przez firmę Medcore Sp. z o.o.. Zmianie uległ schemat organizacyjny, utworzono nowe stanowiska pracy, w tym powołano Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowych.

Spółka dostosowała do wymagań nowej normy ISO EN- PN 9001:2009 wdrożony System Zarządzania Jakością i po przeprowadzonym audicie uzyskała certyfikat. Na koniec 2009 roku spółka zatrudniała 31 współpracowników.

Rok 2009 spółka po raz pierwszy zakończyła z zyskiem.

2010

kontynuacja realizacji zawartych kontraktów, pozyskiwanie nowych oraz nowe kierunki działania, powstanie działu badawczo-rozwojowego.

W 2010 roku spółka realizuje kontrakty zawarte w latach poprzednich oraz pozyskuje nowe. Następuje także powolny wzrost działalności badawczej. Udział w 2 projektach badawczo rozwojowych.

30 czerwca 2010 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Medcore Sp. z o.o., na którym Uchwałą nr 1/2010, zatwierdzono bilans Spółki na dzień 31.12.2009, rachunek zysków i strat za 2009, sprawozdanie z działalności Spółki za 2009, podział zysku za 2009 oraz udzielono absolutorium Zarządowi.