Dane podstawowe

MEDCORE Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19A
02-677 Warszawa

tel.  +48 22 567 17 67
fax. +48 22 567 17 68
e-mail: medcore@medcore.pl

REGON: 140540771
NIP: 701-003-27-90
KRS: 0000261877

Biuro Szczecin:
ul. Kolumba 60A
70-035 Szczecin

Główne konto bankowe
Bank BPH
76-10600076-0000320001333766

SĄD REJESTRU:
Medcore Sp. z o. o. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261877. Kapitał zakładowy Spółki 50 000.
Podstawowym dokumentem założycielskim Spółki jest akt notarialny Repertorium A 2575/2006 z dnia 10.06.2006r. Spółka Medcore Sp. z o.o. została założona aktem notarialnym A 10582/2008 w dniu 6 listopada 2008r. jako zmiana umowy Spółki Polskie Sieci Telemedyczne Spółka z o.o.

Według PKD 2007 działalność prowadzoną przez Spółkę sklasyfikowano w następujący sposób (główne pozycje):
6202Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (przeważająca);
6203Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
6209Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
6201Z - Działalność związana z oprogramowaniem,