Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Witamy w Medcore Sp. z o.o. Firma Aktualności Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Medcore Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności na: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego” w projekcie: „Rozwój Inteligentnego Monitoringu Bezpieczeństwa Obiektów szansą na wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Szczegółowy zakres zapytania, kryteria wyboru oraz informacja o wkluczeniach znajduje się w załączonym dokumencie Zapytanie ofertowe_Sprzęt.

Ofertę należy złożyć do dnia 01.03.2019 do godz. 15.00 droga elektroniczną na adres medcore@medcore.pl w tytule z dopiskiem „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego”. Przy czym dokumenty te muszą być podpisane przez Wykonawcę (przesłane w formie zamkniętej np. pdf.)

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Agnieszka Maciejewska – mail: amaciejwska@medcore.pl, tel. +48 697 903 639.

 


 

W dniu 27.02.2019 zmieniona została treść zapytania w zakresie:

1. Zmiana załącznika nr 2 do zapytania ofertowego - OPZ.

W związku z powyższym wydłużony został termin składania ofert. Ostateczny termin składania ofert to 07.03.2019 godzina 15:00.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 


 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego_formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego_OPZ.pdf

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego_oświadczenie.pdf

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego_umowa.pdf

Zapytanie ofertowe_sprzęt.pdf

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia